1ste Carnavalsoptocht

De eerste Carnavalsoptocht

De eerste vermelding van de carnavalsviering stamt uit het "Publicatieblad 1872 nr. 27". Deze verordening opende de mogelijkheid om carnavalsoptochten te organiseren en deze te reguleren op openbare plaatsen.

"De Curaçaosche Courant" van 22 februari, 1901 geeft aan dat, "volgens de Latijns-Amerikaanse gewoonten" carnaval werd gevierd op het eiland. Deze viering was een initiatief van een aantal Venezolaanse burgers die hier tijdelijk woonden. De festiviteiten vonden overdekt plaats in een privé-elite club, volgens "De Curaçaosche Courant" in 1901.

Uit mondelinge overlevering blijkt dat "The Jolly Fellows Society" werd beschouwd als de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het vieren van carnaval op straat. De eerste buiten-optocht vond plaats in 1947.

In 1949 werd de stichting "Stichtingscommissie Carnavalsfeesten" opgericht om carnaval te vieren met een gekozen "Prins Carnaval". De bedoeling was om de gehele bevolking bij de viering te betrekken. Foto's tonen echter aan dat de lokale participatie nog maar mager was. De viering bleef elitair en de interesse vervaagde in de jaren vijftig.

Benjamin Wefer en Elias Bronswinkel wilden de belangstelling in 1961 opnieuw aanwakkeren door de oprichting van het Centraal Comité Carnaval Curaçao.

In 1971 kreeg Carnaval weer meer populariteit. Het Comité Carnaval Curacao (Komite Karnaval Kòrsou) is opgericht in dat jaar onder leiding van Omalio Merien en de festiviteiten belandden in een nieuwe tijdperk. Het Comité was gericht op deelname van elke nationaliteit en gremio van Curacao. De slogan van de Carnavalsviering van 1971 was "KARNAVAL PA UN I TUR I PA UNI TUR." ("Carnaval voor iedereen en voor het verenigen van allen"). Dat jaar werd de Tumba geïntroduceerd als Roadmarch. Eenvoudige optochten werden geïntroduceerd in de straten van Curacao. De route begon in Otrobanda en ging vervolgens over de Emmabrug in de richting van Mari Pampoen.

De organiserende commissie werd voorgezeten door illustere namen als Omalio Merien, Felio Colinet, Frank Rosina en Boy Winklaar. In 1981 werd het Jeugd Carnaval geïntroduceerd. In de jaren negentig werd de Fundashon Karnaval Kòrsou (FKK) opgericht. In deze jaren veranderde de route. Omdat de Emmabrug te kwetsbaar werd beschouwd voor de grote paradebussen, werd de route gewijzigd, zodanig dat deze begon in Santa Maria en eindigde in Otrobanda.

In 1995 werd de Teener Parades toegevoegd aan de festiviteiten.

Meer info:
Nationaal Archief Curacao of kijk op de Canon van Curacao
 

First Carnival Parade

Firts mention is the “Publicatieblad 1872 nr. 27” This Ordinance opened the possibility to organize and regulate carnival parades in public places.

In 1901 “De Curaçaosche Courant” (Februari, 22) indicates that, “according to Spanish American habits” Carnival was celebrated on the Island. This celebration was an initiative of several Venezuelan citizens who lived here temporarily. The festivities took place in a private elite club, according to “De Curaçaosche Courant” in 1901.

Oral History Sources indicate that “The Jolly Fellows Society” was considered the driving force behind the development of celebrating carnival on the streets for the first time in 1947.

In 1949 a foundation “Stichtingscommissie Carnavalsfeesten” was created to celebrate Carnival with an elected “Prince Carnival”. The intention was to involve the entire population at the celebration. Photo’s show the local participation was meager though. The celebration remained elitist and interest slowed down in the fifties.

Benjamin Wefer and Elias Bronswinkel wanted to generate interest again in 1961 by the establishment of the Central Carnival Committee Curaçao.

In 1971 Carnival gained more popularity again. The Committee Carnival Curacao (Komité Karnaval Kòrsou) was founded that year under the guidance of Omalio Merien and the festivities entered a new era. The Committee aimed at participation of every nationality and gremio of Curacao. The slogan of the 1971 Carnival was “KARNAVAL PA UN I TUR I PA UNI TUR.” (“Carnival for one and all and uniting one and all”). That year the Tumba was introduced as roadmarch. Simple marches were introduced in the streets, starting in Otrobanda over the Emmabridge directed to Mari Pampoen.

The organizing committee was presided by illustrious names like Omalio Merien, Felio Colinet, Frank Rosina i Boy Winklaar. In 1981 the Youth Carnival was introduced. In the nineties the Fundashon Karnaval Kòrsou (FKK) was founded. In these years the march changed its route. Because the Emmabridge was considered to fragile for the big paradebusses the route began at Santa Maria and ended in Otrobanda.

In 1995 Teen Parades were added to the festivities.

More info:
National Archives Curacao or Canon Curacao

Deze tekst mag alleen worden overgenomen met vermelding van de bron: Nationaal Archief Curaçao.

Foto's