Tula

Tula was de aanvoerder van de grote slavenopstand van 1795 op Curaçao. Wat weten we over Tula?

Tula droeg de bijnaam van “Rigaud”, genoemd naar de Haïtiaanse generaal Benoit Joseph Rigaud, één van de helden van de Haïtiaanse revolutie. Het is niet bekend waar Tula vandaan kwam, maar hij was goed op de hoogte van de situatie in Haïti, waar een slavenopstand onder leiding van Toussaint het koloniale regime had overgenomen. Hij was op de hoogte van de Franse Revolutie en de revolutionaire idealen: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij wist dat het revolutionaire regime in Frankrijk een groot deel van Europa had bezet en dat dit regime de slavernij in de Franse koloniën wilde afschaffen. Onder de opstandelingen werd een brief van generaal Rigaud aangehaald, waarbij vrijheid aan alle slaven werd beloofd, die onder Frans gezag vielen. Nu Nederland onder Frans gezag (1795-1801) was komen te vallen zou de slavernij ook hier spoedig afgeschaft worden, zo was de overtuiging van Tula.

Tula was slaaf van plantage Knip, eigendom van Casper Lodewijk van Uijtrecht. Van zijn persoonlijk leven is weinig bekend of bewaard gebleven in documenten. Dominee Bosch die in 1816 op Curaçao aankwam, schreef dat hij mensen had gesproken die Tula in leven hadden gekend. Zij herinnerden hem als een man van sterk postuur en welbespraakt.

Pater Jacobus Schinck, die in 1795 door het koloniaal bestuur als bemiddelaar naar de opstandige slaven werd gestuurd, is de enige die met Tula gesproken heeft, waarvan optekening in de overheidsarchieven is terug te vinden. Zijn relaas start op 19 augustus als hij om half negen s-avonds kapitein Tula krijgt te spreken bij Porto Mari:
“Wij zijn al teveel mishandeld, wij zoeken niemand kwaad te doen, maar zoeken onze vrijheid, de Franse negers hebben hun vrijheid gekregen, Holland is ingenomen door de Fransen, vervolgens moeten wij ook hier vrij zijn”

Dit zijn Tula’s woorden die ons bekend zijn, via Pater Schinck. Hij vervolgt:
“Heer Pater, komen alle mensen niet voort uit een vader Adam en Eva? Heb ik kwalijk gedaan dat ik 22 van mijn medebroeders verlost heb uit hun boeien, waarin zij onrechtvaardig geworpen waren? De Franse vrijheid heeft ons gediend tot torment. Als iemand van ons gestraft werd, werd hem telkens tegengeworpen ‘zoek jij ook je vrijheid?’ Eens werd ik vastgebonden. Ik riep zonder ophouden genade voor een arme slaaf. Toen ik uiteindelijk losgelaten werd liep het bloed uit mijn mond. Ik viel op de knieën en riep tot God, Oh God almachtig is het Uw wil dat wij zo mishandeld worden? Ah Pater, zelf een dier wordt beter behandeld dan wij. Als een beest een poot gebroken heeft wordt het verzorgd.” (Paula, Bronnen, Slavenopstand, 269)

Terwijl Pater Schinck de voorstellen van het gouvernement over bracht op Tula, hoorde de heer van der Grijp – een door de rebellen gevangen genomen ruiter – de rebellen met elkaar in het Frans praten “Le curé vient ici pour nous cajoler” (“De priester komt hier om ons te vleien”). Ook hoorde Schinck dat er ‘s nachts in de kamer naast hem zachtjes Franse revolutionaire liedjes werden gezongen.

Nadat de opstand was neergeslagen werd Tula ter dood veroordeeld. De executie van het vonnis vond plaats op 3 oktober 1795 bij het Rif. Hier staat nu het monument dat hem de eer geeft als strijder voor vrijheid. (zie foto in gallery). De afgebeelde brief is het bericht van C.L. van Uijtrecht (plantage Knip) aan de Gouverneur, waarin hij vermeld dat "mijn slaven zijn des morgen gekomen en weigeren int algemeenen diensten te doen. Wat verder haare intentien is weet ik niet. Met haast en waare achtinge", 17 augustus 1795. OAC- Nationaal Archief.

Meer informatie:
Nationaal Archief Curaçao of kijk ook even op de Canon van Curacao

 

Tula was the captain of the great slave revolt of 1795 in Curaçao. What do we know about Tula?

Tula bore the nickname of "Rigaud", named after the Haitian General Benoit Joseph Rigaud, one of the heroes of the Haitian revolution. It is not known where Tula came from, but he was well aware of the situation in Haiti, where a slave revolt led by Toussaint had taken over the Colonial regime. He was aware of the French Revolution and the revolutionary ideals: liberty, equality and fraternity. He knew that the French revolutionary regime had occupied a large part of Europe and that this regime wanted to abolish slavery in the French colonies. Among the insurgents a letter from General Rigaud was cited, in which freedom was promised to all slaves, which came under French rule. Now that the Netherlands was placed under French rule (1795-1801) slavery would soon be abolished here, so was Tula's conviction.

Tula was a slave worker on plantation “Knip”, owned by Casper Lodewijk van Uijtrecht. Little is known of his personal life, neither preserved in documents. Reverend Bosch, who arrived in 1816 on Curaçao, wrote that he had spoken to people that had known Tula in life. They remembered him as a man of strong stature and articulate.

Father Jacobus Schinck, who was sent during the revolt in 1795 by the colonial government as a mediator to the rebellious slaves, is the only one who has spoken with Tula, whose recordings are preserved in the government archives. His story starts on August 19 when he spoke with Captain Tula at Plantation house “Porto Mari” at half past eight in the evening.

"We have been abused too much, we do not seek to harm anyone, we are just seeking our freedom. French Negroes gained their freedom, Holland was occupied by the French, then we must be free here"

These are Tula's words, recorded by reverend Schinck. He continues:
"Sir, Father, do not all the people stem from a common father Adam and Eve? Did I do wrong by releasing 22 of my brothers from their confinement, which they were unjustly thrown into?. French freedom has served us as torment. When one of us was punished, they constantly invoked against us, "Do you seek your freedom as well?" Once I was tied. I cried incessantly ‘mercy for a poor slave’. When I was finally released, blood ran out of my mouth. I fell on my knees and cried out ‘Oh God Almighty is it your will that we are so mistreated’? Ah, Father, even an animal is treated better than us. If an animal has a broken leg, it is taken care of." (Paula, Bronnen, Slavenopstand, 269)

As Father Schinck conveyed the proposals of the government to Tula, Mr. van der Grijp - a horseman captured by the rebels -, heard the rebels talk in French "Le curé vient ici pour nous cajoler" ("The priest comes here to flatter us"). Schinck also heard the rebellions sang French revolutionary songs at night, softly, in the next-door room.

After the revolt was beaten down Tula was sentenced to death. The execution took place on October 3, 1795 at the Reef. Here stands the monument that gives him the honor as a warrior for freedom (see photo in gallery). The illustrated letter is the message from C. L. van Uijtrecht (plantation Knip) to the government, in which he stated that his slaves, "refuse to do service (..) what their intentions are, I do not know," August, 17, 1795 OAC National Archives Curaçao.

More info:
National Archives Curacao or take a look at the Canon of Curacao

Foto's