Missie, Visie & Doelen

Visie

Het ontwikkelen van het Nationaal Archief Curaçao als bindende kracht om de eenheid van de natie te bevorderen.

Met toewijding op weg naar een modern openbaar informatiecentrum, dat het geheugen en geweten van het land is.

Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het bestuurlijk-administratief functioneren en bevorderen van het historische besef van het Land.
 

Missie

“Wij houden toezicht op het beheer van de te selecteren overheidsarchieven, dragen zorg voor het professionele beheer van de niet-vernietigbare archieven en het behoud van ons cultureel historisch erfgoed, zijnde het geheugen van ons land, met als doel bij te dragen tot een kwaliteitsverbetering van ons bestuurlijk administratief functioneren en bevordering van ons historisch besef.”

“Ons eindproduct, cultuur-historische informatievoorziening, ongeacht hun vorm (op papier, audio-visueel en ook digitaal) is beschikbaar voor het publiek in het algemeen en onderzoekers in het bijzonder. Onze producten zijn niet alleen op papier beschikbaar, maar zullen in toenemende mate ook via nieuwe media beschikbaar zijn”.

“Wij streven naar een optimale dienstverlening aan onze klanten, het uitgroeien tot een informatiecentrum, gespecialiseerd in informatie in het bestuurlijk/cultuur-historisch belang, en een continue professionalisering van ons werkgebied”.


 

Doelen

 • Het organiseren en actualiseren van een informatiebeheer dat voldoet aan algemeen aanvaarde principes voor deze functies (de “Generally Accepted Recordkeeping Principles – GARP”);
 • Het bevorderen en ontwikkelen van een “e-government”, met speciale aandacht voor de “digitale duurzaamheid”;
 • Het ontwikkelen van het Nationaal Archief tot een modern openbaar informatiecentrum, dat het geheugen en geweten van ons land is en bijdraagt aan de ontwikkeling van onze maatschappij;
 • Het organiseren en optimaliseren van de onafhankelijke toezichtfunctie op de overheidsinformatie;
 • Het organiseren van een continue training ter professionalisering van het informatiebeheer, overheidsbreed.
 • Het aanstellen van liaisons in het apparaat;                                                              
 • Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur o.m. door toezicht te houden op het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding (betrouwbaar, authentiek, volledig en vindbaar).
 • Het uitvoeren van de in de Archieflandsverordening aan het Nationaal Archief opgedragen taken.                          

 

Taken en Organisatie

Om bovengenoemde doelstellingen adequaat uit te kunnen voeren heeft het -- Nationaal Archief drie primaire taakvelden binnen de organisatie gevormd. Te onderscheiden zijn de input, processing en output van de openbare informatievoorziening.


 

 • De input wordt verzorgd door de Afdeling Inspectie en Acquisitie. Zij zorgt ervoor dat nieuwe archieven in een vroeg stadium in goede en geordende staat aan het Nationaal Archief kunnen worden overgedragen.
 • De processing wordt verricht door de Afdeling Archiefbeheer & Dienstverlening. Deze afdeling zorgt voor de bewerking die nodig is om de archieven aan het publiek ter beschikking te stellen (o.a. restauratie, inventarisatie, digitalisering, conversie).
 • De output komt voor de verantwoording van de Afdeling Archiefbeheer & Dienstverlening alsmede de afdeling Educatie. Deze afdelingen zorgen ervoor dat de archieven in onze studiezalen kosteloos aan het publiek ter beschikking worden gesteld. De directe klantencontacten worden door deze afdelingen afgehandeld, alsmede telefonische, schriftelijke en elektronische verzoeken om informatie. Het actief promoten van de Antilliaanse geschiedenis, bijvoorbeeld door middel van tentoonstellingen, lezingen, publicaties, cursussen en forums, is een taak van de afdeling Educatie.