Nieuwe aanwinsten Nationaal Archief

31 Jan 2022

Bestuursarchieven Land en Eilandgebied Curacao geacquireerd

Toegang: inventaris en ontwerp-inventarissen

Blok RvM 1939-1951: dit archief werd via het "Selectie- en opleidingstraject" via deskundige selecteurs en studenten geaquireerd; daarna deels geinventariseerd met personeel Nationaal Archief. Het blok 1938-1951 is klaar en staat online

Blok RvM 1951-1986: dit archief werd via het "Selectie- en opleidingstraject" via deskundige selecteurs en studenten geaquireerd. Er moeten nog enkele selectie en inventarisatie werkzaamheden uitgevoerd worden voordat het beschikbaar komt.

Blok RvM 1986-2001: dit archief werd via het "Selectie- en opleidingstraject" via deskundige selecteurs en studenten geaquireerd. Er moeten nog enkele selectie en inventarisatie werkzaamheden uitgevoerd worden voordat het beschikbaar komt.

Blok EGC 1951-1989: dit archief werd via het "Selectie- en opleidingstraject" via deskundige selecteurs en studenten geaquireerd. Van dit blok is een concept-inventaris beschikbaar.

Blok EGC 1990-2000: dit archief werd via het "Selectie- en opleidingstraject" via deskundige selecteurs en studenten geaquireerd. Er moeten nog enkele selectie en inventarisatie werkzaamheden uitgevoerd worden voordat het beschikbaar komt.

 

Archief Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen (1954-2010)

Toegang: plaatsingslijst.
In 2016 werd een belangrijk deel van het Archief van de Algemene Rekenkamer overgedragen naar het Nationaal Archief. Het archief bevat begrotingen en jaarrekeningen alsmede rapporten van uitgebrachte onderzoeken. Het loopt over de periode 1954-2010.

Archief Vereffeningscommissie (2006-2014)

Dit is het archief van de zogenaamde “boedelcommissie”  dat in het kader van de ontmanteling van het Land Nederlandse Antillen werd ingesteld. Het werd overgedragen door de voorzitter, de heer Faro Metry.


POLNA archief (2007-2010)

Toegang: plaatsingslijst.
Teneinde alle processen voor het ontmantelen van het Land Nederlandse Antillen in goede banen te leiden werd in 2007 een Projectorganisatie in het leven geroepen: POLNA (Projectorganisatie Ontmanteling Land Nederlandse Antillen). De decentralisatie van taken, boedel, bezittingen en schulden van land naar de eilanden was het werkterrein van POLNA. POLNA ressorteerde onder de Raad van Ministers en had verschillende ambtelijke werkgroepen – zogenaamde expertgroepen, die de stappenplannen op diverse terreinen in kaart hebben gebracht. Zo was er o.m. een Expertgroep Financiën, Boedelscheiding en ook voor de Landsarchieven werd een expertgroep ingesteld.

Het archief van deze projectorganisatie (POLNA) is in 2011 overgedragen naar het Nationaal Archief. Het is toegankelijk via een plaatsingslijst en verschaft een schat aan beleidsmatige informatie over de laatste jaren van het land Nederlandse Antillen.
 

Archief Bureau Constitutionele Zaken  

Toegang: inventaris is pas afgerond.
Het Bureau Constitutionele Zaken (BCZ), later de Directie Bestuurlijke- en Constitutionele Zaken, werd in 1994 ingesteld. Het archief is begin 2011 overgedragen naar het Nationaal Archief. Het archief geeft een belangrijk beeld van de staatkundige processen van de laatste 16 jaar van het land Nederlandse Antillen. De periode tussen de referenda van 1993 en 2005. Zo begint de periode met stukken over “Nation Building” en eindigt met stukken over het ontmantelingsproces van het land.
 

Archief Bureau Overheidsinnovaties (1981) 1994-2002 (2010)

Toegang: klassieke inventaris pas afgerond.
Het Bureau Overheidsinnovaties (BOI) is de instelling die de reorganisaties binnen de overheid rond de eeuwwisseling heeft voorbereid. Hieronder vallen alle trajecten die – min of meer op voorspraak van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – binnen de landsorganisatie werden doorgevoerd. Een belangrijke aanwinst voor onderzoek en begrip over de laatste periode van het Land Nederlandse Antillen.
 

Archief van het Departement van Onderwijs, Afdeling Curaçao (1909) 1943-1995

Toegang: klassieke inventaris.
Dit archief bevat een schat aan informatie voor wie onderzoek wil doen naar het functioneren van het onderwijs op Curaçao. Onder meer de inspectiegegevens. Het archief bevat een aantal hiaten.
 

Archief Kabinet van de Gouverneur Nederlandse Antillen compleet (1951-2010)

Toegang: klassieke inventaris.
Geschiedschrijving gebaseerd op archiefbronnen over de periode van het land Nederlandse Antillen, 1951-2010, was tot voor kort moeilijk. Immers, de archieven vanaf 1954 van de instellingen van het land liggen veelal nog ongeselecteerd bij de ministeries en departementen. Vaak is de periode nog te recent om naar het Nationaal Archief over te dragen en tot voor kort had het Nationaal Archief onvoldoende depotruimte om deze archieven over te nemen.

Een positieve uitzondering was het archief van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen, dat in 1996, na een intensief selectie-project, naar het Nationaal Archief werd overgedragen. Een echt beleidsarchief met zeer waardevolle informatie over de periode 1951-1990 werd in 1996 toegankelijk voor onderzoek.

Sinds begin 2011 heeft het Nationaal Archief ook de laatste 20 jaar van dat archief binnen. Het archief van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen is nu aangevuld met de periode 1991-2010. Hiermee is de gehele periode van het land Nederlandse Antillen voor historisch onderzoek te bestuderen. De inventaris is opgenomen in een Lantèrnu-uitgave (Lantèrnu 23) en beschikbaar op de studiezaal van het Nationaal Archief. Doordat het een zeer recent archief is zijn niet alle inventarisnummers volledig openbaar. Inzage in die inventarisnummers is te verkrijgen na toestemming van het Kabinet van de Gouverneur. De procedure staat beschreven in de inventaris.


Het Archief van de Dienst Openbare Scholen (1948) 1999-2008

Toegang: klassieke inventaris.
De Dienst Openbare Scholen (DOS) werd opgericht in 1999. (Afkondigingsblad Curaçao 1999 no. 74). De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de dienst viel tot en met oktober 2010 onder het Bestuurscollege (BC) van het eilandgebied Curaçao, in het bijzonder de Gedeputeerde van Onderwijs. Vanaf 2010 onder de minister van Onderwijs van het land Curaçao. In de periode 1951- 1999 heeft het Eilandgebied Curaçao de beheerstaken met betrekking tot het openbaar onderwijs laten uitvoeren onder meer door:

 • De afdeling Volksontwikkeling en Opvoeding van het Centraal Bestuurskantoor
 • De afdeling Onderwijs en Cultuur van het Centraal Bestuurskantoor
 • Det Directoraat “Kultureel Educatieve Zaken (KEZ)” (Dienst Onderwijs)
 • De Dienst Onderwijs en Cultuur

Door de verscheidenheid aan rechtsvoorgangers heeft de Dienst Openbare Scholen in 1999 een redelijk “versnipperd” archief geërfd. De beleidsstukken van de beginperiode, de afdelingen van het Centrale Bestuurskantoor, zullen in het archief van het Bestuurscollege zijn terug te vinden. Een aanzienlijk deel is ook decentraal opgemaakt. Dit “oud” archief dat DOS in beheer heeft geërfd, is – waarschijnlijk na een aantal verhuizingen en rondzwervingen uiteindelijk in 2012 geselecteerd en geïnventariseerd overgedragen naar het Nationaal Archief. Het staat nu open voor onderzoek.
 

Rapportenarchief Departement van Ontwikkelingssamenwerking (1911) 1962-2010.

Toegang: digitale Index.
Het Departement van Ontwikkelingssamenwerking is begonnen als het Departement voor “Welvaartszorg”. Het was het Departement dat de “Welvaartsplannen” uit de jaren vijftig coördineerde en ten uitvoer bracht. De eerste jaren van de autonomie werden al belangrijke infrastructurele werken uitgevoerd, met financiële hulp van Nederland. Te noemen zijn bijvoorbeeld de aanleg van de Brionwerven (de Nieuwe Haven in het Oostelijk deel van het Schottegat), de Vrije Handelszone ten Noorden van de Brionwerven, de Rijkseenheidboulevard. Later is het Departement overgegaan in het Departement van Ontwikkelingssamenwerking en heeft de ontwikkelingsprojecten op alle eilanden begeleid.

Het archief biedt een fascinerend beeld in de economische ontwikkeling vanaf de jaren vijftig tot 2010. Niet alleen de projecten zelf maar ook de evaluaties van diverse projecten en ontwikkelingspolitiek zijn in dit archief terug te vinden.

Uiteraard hebben de aanwinsten te maken met de ruimtewinst die dankzij de opening van het nieuwe depot is ontstaan.
 

Kleinere acquisities (2015-2021):

 • Fotocollecties Stevens, Ter Hart, Diemond-Koiter, Habraken
 • Antillean Navigator
 • Archief Fridi Martina
 • Foto’s Refeneria
 • Tekeningen Domeinbeheer
 • Ansichtkaarten Henk Boers
 • Archief Bureau Oliezaken
 • Tekeningen Ben Smit
 • Archief Economische en Fiscale Zaken
 • Archief VPG
 • Archief Dr. Cai Winkel
 • Registers CBS
 • Audio collectie Phyllis Hernandez
 • Notariele aktes vd Pluijm-Vrede

Foto's